Education | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ระบบควบคุมการเข้าออก บัตรสมาร์ทการ์ด HID Global | บ. วัลแคน เทคโนโลยี จำกัด

Education

ระบบบริหารโรงเรียน
เรามี partner ผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการโรงเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม จนถึง ระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานในโลกยุคดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการจัดการตารางเรียน ตารางสอบ วัดผลดำเนินงาน จัดทำผลการเรียน รายงานการขาด ลา มาสาย ของนักเรียน และบุคคลากร ระบบการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดตรวจสอบผู้ปกครอง และบุตรหลาน ฯลฯ
เครื่องพิมพ์บัตร และเขียนข้อมูลบัตร พร้อมจัดทำฐานข้อมูล
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ HID Asure ID 7 ที่สามารถทำให้การทำบัตรนักเรียน/นักศึกษาเป็นเรื่องง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลพนักงานในองค์กรได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูลจาก MS Excel, เชื่อมต่อโดยตรงกับ MS Access, MySQL, Oracle, SAP, etc. รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ถ่ายรูปพร้อมสั่งพิมพ์ และเขียนข้อมูลลงบัตรกรณีบัตรสมาร์ทการ์ด ได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้สามารถออกบัตรใหม่ได้ทันที ข้อมูลไม่ผิดพลาด รองรับการทำบัตรแบบเร่งด่วน
บัตรพลาสติก พร้อมพิมพ์ คุณภาพคัดสรรเหมาะกับเครื่องพิมพ์บัตรหัวพิมพ์ความร้อน
ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บัตรพลาสติก และการจำหน่ายเครื่องพิมพ์บัตรมาแล้วทั่วประเทศ ทำให้เรามีประสบการณ์ในการคัดสรรบัตรพลาสติกพีวีซี ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์บัตรแต่ละรุ่น และแต่ละเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี พร้อมสามารถแนะนำคุณสมบัติการพิมพ์แบบพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและความทันสมัย รวมถึงความปลอดภัยด้านการป้องกันการปลอมแปลงได้