VULCAN'S SOLUTION

ENTERPRISE & CORPORATE

ENTERPRISE & CORPORATE

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกในออฟฟิศหรืออาคาร เพื่อปกป้องสินทรัพย์และบุคคลากรขององกรค์
 เราได้เตรียมระบบรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาพต่างๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด HID Global พร้อมนำเสนอ Physical access control solutions ระบบควบคุมการเข้าออกและรักษาความปลอดภัย ที่มาพร้อมกับ การยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือและ การยืนยันตัวตนผ่านอัตลักษณ์รายบุคคล ด้วยเทคโนโลยี advanced mobile & biometric authentication ที่จะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการเข้าออก ของ visitor ควบคู่ไปกับ การออกบัตรผ่านเข้าออก และการบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานที่มีจำนวนมาก and attendance records.
HID Mobile Access®
 HID Mobile Access® ขอแนะนำ ระบบควบคุมการเข้าออกและรักษาความปลอดภัยแห่งศตวรรษใหม่ ที่มอบความสะดวกสบาย และการใช้งานที่เรียบง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับการเติบโตของระบบการสื่อสารที่นำสมัยผ่านอุปกรณ์ในมือคุณ ที่เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในขณะเดียวกัน นอกจากนี้ Mobile technology ยังสามารถใส่ระบบ access control เข้าไปในโทรศัพท์มือถือ แท๊ปเลท สายรัดข้อมือ นาฬิกา ที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างอิสระ ซึ่ง HID Mobile Access ยังรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ทั้งหมด แล้วยังครอบคลุมไปถึงเทคโนโยลีแบบเดิมเช่น card access ได้อีกด้วย
ป้องกันการรั่วไหล ทุจริตและการละเมิดข้อมูล
 ด้วยการยืนยันตัวตนแบบ real-time Multi-layered authentication หลายชั้น ช่วยป้องกันและตรวจสอบอาจฉญากรรมทางข้อมูลอิเลกทรอนิคได้ก่อนที่จะโดนละเมิด HID Global นำเสนอ ระบบป้องกันการรั่วไหล ทุจริตและการละเมิดข้อมูล ที่มาพร้อมกับ advanced layered authentication technology ที่ทำให้การยืนยันตัวตนผ่านระบบหลายชั้น ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้ passwords แบบดั้งเดิม ไปเป็น mobile authentication การยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ง่ายและปลอดภัย